Algemene leveringsvoorwaarden Oudman Trade & Management
bv

Vastgesteld december 2005

 

Artikel 1) Toepassing

deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,en
alle overeenkomsten hiervan het gevolg. De aanbieder wordt als koper aangeduid.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

Artikel 2) Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, zoal
tekeningen verstrekt, mag de opdrachtverstrekker uitgaan de van de juistheid
hiervan. Hij zal zijn aanbiedingen hier op baseren.

De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vracht en
verpakking

Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard heeft de
opdrachtgever het recht alle kosten in rekening te brengen die hij heeft moeten
maken om zijn aanbieding bij de opdrachtgever te doen.

 

Artikel 3) Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, behoudt de opdrachtgever de
auteursrechten en alle rechten van de industriële eigendom op de door hem
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom
van opdrachtgever ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke
bestemming van de opdrachtgever niet gekopieerd, gebruikt of aan deden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer
een boete verschuldigd, te vorderen als schadevergoeding.

 

 

Artikel 4) Adviezen en materialen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking
hebben op de opdracht.

 

Artikel 5) Levertijd

De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld

Bij vaststelling van de levertijd gaan de opdrachtnemer er
van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden op da moment
bij hem bekend

De levertijd gaat in wanneer over alle technisch detail
overeenstemming is bereikt. Alle gegevens, tekeningen etc zijn dan in bezit van
de opdrachtnemer. De eventueel overeengekomen termijnbetaling is ontvangen. Aan
de noodakelijk voorwaarden is voldaan.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke de
opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de plnnin van de
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze afgerond worden zodra zijn
planning dat toelaat.

Is er sprake van meerwerk dan wordt de levertijd verlengd om
met meerwerk te verrichten.

Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door
de opdrachtgever wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van de opdrachtnemer
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond, zodra de planning
dit toelaat.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen
geval recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6 Risico-overgang

Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de
verkoper deze ter beschikking stelt aan de koper.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever
en opdrachtnemer overeenkomen dat de opdrachtnemer voor het transport zorgt.
Het risico van opslag, laden en lossen rust in dat geval bij de opdrachtnemer,
tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s
wel verzekeren.

Als de verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert
gaat het risico over op het moment dat de verkoper de zaak ter beschikking
stelt aan de koper.

Is er bij de koop sprake van inruil is koper en blijft koper
in afwachting van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak gebruiken, dan blijft het
risico van de in te ruilen zaak bij de koper tot het moment dat hij deze in het
bezit heeft gesteld van de verkoper.

 

Artikel 7 Prijswijziging

Als na de datum waarop de overeenkomst i gesloten vier
maanden verstrijken en de nakoming ervan door de opdrachtnemer is niet
voltooid, mag een eventuele stijgen worden doorberekend.

Betaling ervan vindt plaats bij betaling van de hoofdsom dan
wel de laatste termijn.

 

Artikel 8 Overmacht

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten
van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer
liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Onder deze in 8.1. genoemde omstandigheden worden ook
verstaan dat leveranciers en/of onderaannemers niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen. Tevens zijn van toepassing het werk, brand, diefstal, stakingen,
wegblokkades of importbeperkingen.

Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting als de
nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijk onmogelijkheid meer dan
zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor het
niet nagekomen deel van de verplichtingen. Partijen hebben in dat geval geen
recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9 Omvang werk

In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:

De kosten voor hak, breek, hei, funderingswerk etc.

De kosten van aansluiting van gas, water, elektriciteit en
andere infrastructureel aansluitingen

Reis- en verblijfskosten

De kosten van materialen, bouwstoffen of afval

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te
voeren.

 

Artikel 10 Wijzigingen werk

Wijzigingen in het werk resulteren in meer- of minderwerk
als:

Er sprak is van ontwerp- en bestekveranderingen

De door opdrachtgever verstekte informatie niet overeenkomst
met de werkelijkheid

Van de geschatte hoeveelheid met meer dan 10% wordt
afgeweken

Meer- en minderwerk worden berekend op basis van de
prijsbepalende factoren als het werk wordt verricht.

 

Artikel 11) Uitvoering werk

opdrachtgever zorgt er voor at opdrachtnemer zijn
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en
dat hij bij de uitvoering kan beschikken over voorzieningen als gas, water en
electriciteit.

 

Artikel 12) Oplevering

Het werk wordt al opgeleverd beschouwd als:

De opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd

Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neem
de opdrachtgever een deel in gebruik dan 
wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

Opdrachtgever het werk niet goedkeurt tgv kleine gebreken die
binnen 30 dagen hersteld of nageleverd kunnen worden en die het in gebruik
nemen niet in de weg staan.

Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij
verplicht dit schriftelijk en met argumenten omkleed bij de opdrachtnemer
bekend te maken. Hij stelt de opdrachtnemer in staat het werk opnieuw op te
leveren.

 

Artikel 13) Aansprakelijkheid

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever
lijdt en die rechtstreeks het gevolg en uitsluitend het gevolg is van een
opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in
aanmerking die schade waartegen opdrachtgever verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd kan zijn:

Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en
gederfde winst

Opzichtschade

Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het
product dat door e opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit de door opdrachtgever geleverde producten en of materialen.

 

Artikel 14) Garantie

Opdrachtgever staat voor zes maanden na oplevering in voor
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie

Bestaat de levering uit materialen en onderdelen, zoals
schriftelijk overeengekomen, dan geldt de met de fabrikant overeengekomen
fabrieksgarantie.

Geen garantie wordt gegeven gebreken die het gevolg zijn
van;

Normale slijtage

Onoordeelkundig gebruik

Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud

Installatie, montage, wijziging of reparatie door
opdrachtgever of door derden

Op zaken die niet nieuw waren bij levering

 

15) Reclamaties

opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de opdrachtgever heeft
gereclameerd.

 

16) Niet afgenomen zaken

Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet
zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet
afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6;90 BW.

 

17) Betaling

betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtgever of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening

Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats:

Bij levering contant of via telebanking (spoed), waarbij het
bewijs wordt overhandigd bij de levering.

Als termijnbetaling is overeengekomen, gelden daarvoor de
afgesproken termijnen

In alle gevallen binnen 20 dagen na factuurdatum

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtneer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn
schade op de opdrachtgever te verhalen.

Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen is
uitgesloten tenzij er sprake is van faillissement van de opdrachtgever.

De volledige betaling is direct opeisbaar als:

De betalingstermijn is verstreken

Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling
aanvraagt

Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever worden
gelegd

De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd

De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt
gesteld

Heeft de betaling niet plaatsgevonden binnen de overeengekomen
termijn, dan is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemers verschuldigd.
Deze bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als die
hoger is. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening gezien als een
volle maand.

Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever een opdrachtnemer alle
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-

De kosten worden berekend adh van volgende tabel:

   1e € 3000,-              15%

> tot € 6000,-             10%

> tot €15000               8%

> tot € 60000              5%

meerdere                     4%

Zijn de gerechtelijke kosten hoger, dan zijn die
verschuldigd.

 

Artikel 18) Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Na levering blijft de opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:

Tekort schiet of tekort zal schieten is de nakoming van zijn
verplichtingen van de overeenkomst

Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zoals
overeengekomen, niet betaald is

Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoal schade, boetes, rente en kosten, niet heeft
voldaan.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsvoering niet bezwaren

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat
opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Als de opdrachtnemer geen beroep kan doen op het
eigendomsvoorbehoud omdat geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of
nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan
opdrachtnemer te verpanden.

 

Artikel 19) Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat
er sprake is van en tekortkoming van de opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. De
opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoal geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 20) Toepassing recht en forumkeuze

Het Nederlands recht is van toepassing

Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin
al enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in
strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren

Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals bijv. arbitrage of mediation overeenkomen

 

Oudman Trade & Management bv • Motet 46,
  8265 RJ Kampen

Tel.: 0031 (0) 38 3376280 • Mobile:
  0031 (0)6 51 888 113 • Fax.: 0031 (0)38 3374403•

info@olymberyl.nl

www.ourama.nl • www.olymberyl.nl •
  www.kachelkoning.nl

ABN-Amro: 454095511 • BIC: ABNANL2A • IBAN:
  NL31ABNA0454095511

K.v.K.: NL32108267 • BTW: NL8144.09.556.B01